Vatten & våtmark

Våtmark och träd I vårt vatten- och våtmarksrestaureringsprojekt Vatten & våtmark arbetar vi med att återställa dikade mossar i Laxå och Degerfors kommuner. Vi samarbetar med högstadieskolan Centralskolan i Laxå kommun och Länsstyrelsen i Örebro län.

Om projektet

Projektet pågår 2020–2022. Syftet med projektet är att:

  • öka skolpersonalens och elevernas kunskaper
  • inventera och analysera tidigare påverkan
  • återställa delar av förstörda mossar
  • förbättra vattenkvaliteten och hydrologiska funktioner
  • sprida kunskap om vattenrestaurering till allmänhet och media.

VåtmarkI projektet har vi flera olika typer av konsulter engagerade för att ta fram underlag eller utföra åtgärder.

Projekt i tre delar

Projektet har tre delar: en undersökande del, en åtgärdsdel och en utbildningsdel.

  • I den undersökande delen kartlägger miljökonsulter vilka skador våtmarkerna har samt föreslår åtgärder.
  • I åtgärdsdelen kan en entreprenör till exempel få lägga igen diken.
  • I utbildningsdelen får främst skolelever lära sig om biologisk mångfald, hur naturen har påverkats och vad man behöver göra för att återställa naturen.

Varför genomför vi projektet?

Genom att återställa förstörd natur ser vi till att förbättra livsförutsättningar för den biologiska mångfalden, förbättra vattenkvalitet, säkerställa viktiga ekologiska och klimatreglerande funktioner och uppfylla delar av våra miljömål. Vi önskar också skapa ett intresse och öka kunskaper om naturvårdsprojekt hos högstadieelever, allmänhet och media. Vår förhoppning är även att fler unga personer börjar engagera sig för den biologiska mångfalden.

Projektet finansieras av LOVA-medel, ett statligt stöd för lokala vattenvårdsprojekt.


DavidDavid Tverling är projektledare för Vatten & våtmark. Han har varit intresserad av mossar sen tidig ålder då hans morfar tog med honom ut på dem. Han menar att projektet är otroligt viktigt eftersom vi behöver engagera unga människor kring naturen och synliggöra vilken natur vi behöver återställa.

”Mossar är förutsättningar för mycket av det vatten som finns i landskapen och har mycket viktiga klimatreglerande funktioner.” – David Tverling

Kontakta David: David.tverling@naturskyddsforeningen.se, 070-57 84 120