Naturskyddsföreningen överklagar

Tillstånd till arbete inom vattenskyddsområdet Garphyttan, Bretorp 1:15 i Örebro kommun

Bygg- och miljönämnden ger tillstånd till timmerupplag och körning av tunga skogsmaskiner inom Garphytteklints känsliga vattenskyddsområde som redan har förhöjda halter av Arsenik, Molybden och Vanadin på grund av tidigare verksamhet. Förra året klassade Miljökontoret området som förorenat. Detta kände inte nämnden till när de fattade beslutet. 

Bakgrund

Under våren 2022 initierade markägaren ett vägbygge i området kring Garphytteklint. Detta involverade breddning av en tidigare stig, trädfällning för att uppnå önskad bredd och andra åtgärder. I området längs den nybyggda vägen har Örebro kommun tidigare använt rödfyr som fyllnadsmaterial. Rödfyren har haft olika användningsområden, främst som utfyllnadsmaterial men även som vägbeläggning. Såväl alunskiffer som rödfyr innehåller ämnen som uran samt andra farliga substanser såsom arsenik, vanadin och molybden.

Vägbygget kräver ett tillstånd från miljökontoret på grund av att området är ett vattenskyddsområde. Markägaren hade inte erhållit detta tillstånd, vilket ledde till att Naturskyddsföreningen i Örebro län anmälde detta till Miljökontoret.

Marken är förorenad

En av de åtgärder som miljökontoret vidtog var att ta markprover i området. Den 26 juni 2022 mottog de provsvar från SGS (se bifogat dokument), som visade att halterna av Molybden, Vanadin och Arsenik översteg naturvårdsverkets gränsvärden för mindre känslig markanvändning.

Med hänsyn till dessa mätvärden klassificerade Miljökontoret området som förorenat. Denna bedömning resulterade i att markägaren fick avbryta vägbygget, och vägen skulle inte heller få användas då det riskerade att ytterligare förorena marken.

Mellanskog har sökt dispens för att använda området som timmerupplag

Mellanskog har sökt dispens för att använda delar av det område som är tänkt som naturreservat för att dels ha ett timmerupplag samt köra med maskiner i detta känsliga område.

Nu har Bygg- och miljönämnden beslutat att bevilja dispens (se bifogat dokument)

Nämnden fick aldrig veta att marken är förorenad

Information om att marken redan är förorenad har, vad vi fått uppgifter om, inte presenterats för Bygg- och miljönämnden. Därför har beslutsfattarna inte fått tillräckliga fakta för att kunna göra en korrekt bedömning. Beslutet kommer nu att resultera i tung trafik. Skotare, skördare och lastbilar kommer att tillåtas köra på detta område, trots vår vetskap om närvaron av rödfyr och de potentiella konsekvenserna.

Tillståndet är förenat med villkor

Enligt beslutet krävs det att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder för att säkerställa att inga föroreningar frigörs, bildas eller når grundvattnet som en konsekvens av avverkningen. Vidare står det att ”avverkning endast får ske då marken är bärande”.  Det innebär i princip att avverkning endast är tillåten om marken är frusen. Tillståndet gäller fram till och med den 31 december 2023.  Historiskt har den perioden kännetecknats av plusgrader och regn. Under sådana väderförhållanden kan körskador inte undvikas.

Temperaturer i Örebro mellan 2018 – 2022

Medeltemperatur mellan 2018 – 2022 – Matstation: Örebro

Källa: SMHI

 

Källa: SMHI

Nederbörd i Örebro mellan 2018-2022

Källa: SMHI

Utlakning av kvicksilver efter avverkning

Körning på skogsmark kan leda till markskador i form av kompaktering, spårbildning och omblandning. Dessa skador leder till att läckage av metylkvicksilver ökar.

I de flesta studier visar resultaten att uttransporten ökar med mellan 60 och 400 %, dvs med en faktor 0,6-4. Endast i en del av de studier som rapporterats visar resultaten på en ökning av halten av metylkvicksilver i avrinnande vatten (jmfr organiskt material ovan), men i och med att avrinningen ökar efter avverkning kommer mängden uttransporterat metylkvicksilver att öka även om halten inte gör det.

Metylkvicksilver kan skada det centrala nervsystemet och känsligast är foster och små barn. Därför ger Livsmedelsverket särskilda kostråd gällande fisk till gravida och ammande kvinnor. Bygg- och miljönämndens beslut kommer med stor sannolikhet resultera i att avrinningen av metylkvicksilver till vattenskyddsområdet nu kommer att öka.

Läs mer i Skogsstyrelsens rapport 2020/1 – Inverkan av skogsbruksåtgärder på kvicksilvers transport, omvandling och upptag i vattenlevande organismer. 

Kommunen borde tillämpa försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen innebär att försiktighetsmått ska vidtas redan om det kan antas att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada och olägenheter för människors hälsa och miljön. Det räcker således med att det finns en risk för skada eller olägenhet. Vid sådan risk ska skada och olägenhet för människors hälsa och miljön förebyggas, hindras eller motverkas genom skyddsåtgärder, begränsningar och övriga behövliga anpassningar.

Sammanfattning

Detta vattenskyddsområde är redan, enligt miljökontoret, förorenat av Molybden, Arsenik och Vanadin. En avverkning inom den sekundära/yttre skyddszonen anmäldes 2023-05-08 och området ska även gallras vilket kommer att öka utlakning av Metylkvicksilver.

Bifogad dokumentation

  1. M Tillstånd VSO M-2023-4991.pdf (Bygg- och miljönämndes beslut)
  2. Kartbild över Garphyttans vattenskyddsområde
  3. Provrapport 22267275
  4. Ärenderapport M-2022-3197
  5. Inverkan av skogsbruksåtgärder på kvicksilvers transport, omvandling och upptag i vattenlevande organismer

Webblänkar

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.